Jueves, 17 de enero de 2008
Publicado por negraycriminal @ 13:11
Comentarios (1)  | EnviarPRIMERA EDICI? DEL
PREMI CRIMS DE TINTA
DE NOVEL?LA NEGRA, D?INTRIGA I POLIC?ACA


LES BASES

1. El concurs s'adre?a a escriptors de qualsevol nacionalitat, proced?ncia o lloc de resid?ncia. El premi per a la novel?la negra, d'intriga i polic?aca escrita en llengua catalana, original i in?dita que resulti guanyadora est? valorat en 25.000 euros.

2. Les obres, d?una extensi? compresa entre 150 i 300 p?gines DIN A-4, hauran d?estar escrites per una cara, a doble espai amb lletra Times New Roman de cos 12, en format rtf, Windows 97, Windows 2000 o XP. Els originals s'hauran de presentar enquadernats i per triplicat, afegint-hi a m?s una c?pia de la novel?la en disquet o CD inform?tic. L?autor pot firmar les obres amb un pseud?nim. S?adjuntar? una plica apart i identificada amb el pseud?nim, si s'escau, i el t?tol de la novel?la, amb les dades biogr?fiques de l?autor, n?mero de DNI o passaport, adre?a postal, tel?fons i adre?a electr?nica. Si l'autor pret?n que l'obra sigui divulgada sota pseud?nim, en el cas que li sigui atorgat el premi, ho haur? de fer constar expressament a la plica.

3. L?original haur? d?anar acompanyat d?una declaraci? sobre si s'han obtingut altres premis, per la novel?la presentada al concurs i d?una declaraci? jurada en la qual manifesti que els drets de la novel?la s?n lliures a tot el m?n.

4. El premi s?atorga en concepte de remuneraci? per la cessi? i explotaci? dels drets mundials de l?obra guanyadora. El Departament cedeix l?edici? i publicaci? de l?obra guardonada a Edicions La Magrana.

5. Els originals que optin al premi s?han de presentar indicant ?Premi Crims de Tinta? i es poden presentar al registre del Departament d?Interior, Relacions Institucionals i Participaci? (Diputaci?, 355, 08009 Barcelona); a qualsevol de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat a Barcelona (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona), a Girona (Gran Via Jaume I, 9, 17001 Girona), a Lleida (Passeig Llu?s Companys, 1, 25003 Lleida), a Tarragona (Carrer Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona), a les Terres de l'Ebre (Carrer Montcada, 23, 43500 Tortosa), a la Catalunya Central (Via Laietana, 14, 08003 Barcelona) i a l'Alt Pirineu i Aran (Carretera C-13, km 90,2, 25630 Talarn).

6. El termini d?admissi? d?originals ser? des de l?endem? de la publicaci? de les bases al DOGC fins el 15 de mar? de 2008, en qu? finalitzar? l?admissi? a les 14 hores.

7. El jurat, nomenat per resoluci? del conseller, estar? integrat per representants del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participaci? i per especialistes del g?nere, i decidir? un premi ?nic i indivisible. La composici? del jurat es far? p?blica el mateix dia en qu? es faci p?blic el nom del guanyador del premi. La condici? de membre del jurat ?s incompatible amb la presentaci? d?una obra al premi.

8. El Departament d?Interior, Relacions Institucionals i Participaci? lliurar? el premi el 22 d?abril de 2008, el Dia de les Esquadres, i en l?acte d?entrega comptar? amb la pres?ncia del guanyador. El premi es pot declarar desert si la qualitat de les obres no assoleix el nivell exigit pel jurat.

9. Els participants hauran de comunicar si obtenen algun premi per l?obra presentada al concurs i, conseq?entment, renunciar per escrit a participar-hi. La inscripci? de l'obra presentada al premi en el Registre de la Propietat Intel?lectual i els efectes de la seva no inscripci? davant tercers, queda sota l'exclusiva responsabilitat de l'autor.

10. El departament es reserva el dret de negociar amb els autors participants no premiats la possible publicaci? de les seves obres, en un termini de seixanta dies a partir de l'anunci p?blic del jurat. No es procedir? a la devoluci? dels originals presentats a concurs no premiats i, transcorreguts seixanta dies, seran destru?ts, quedant els organitzadors exempts de qualsevol responsabilitat sobre els originals esmentats.

11. El fet d'optar al premi implica l'acceptaci? d'aquestes bases i del veredicte del jurat per part dels autors participants. Totes les incid?ncies no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat quan estigui constitu?t. El Departament d?Interior, Relacions Institucionals i Participaci? pot revocar, amb audi?ncia pr?via del guanyador, la concessi? del premi per l'incompliment d?aquestes bases per a la qual va ser concedit el premi i de les condicions que s'estableixen en aquestes bases. En els sup?sits de revocaci? o ren?ncia al premi, es podr? donar, dins l'ordre establert, a la segona obra millor valorada pel jurat
.

Comentarios
Publicado por Invitado
Jueves, 18 de febrero de 2010 | 18:47
wdN4sP <a href="http://nhrpifbisoow.com/">nhrpifbisoow</a>, [url=http://ajtvhzgkfias.com/]ajtvhzgkfias[/url], [link=http://wlwrbuvqezps.com/]wlwrbuvqezps[/link], http://bqxkgourpzba.com/