Martes, 22 de enero de 2008
Publicado por negraycriminal @ 17:15
Comentarios (0)  | Enviar
DE LA WEB del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participaci?

El Departament d'Interior crea el primer premi literari en catal? de novel?la negra, d'intriga i polic?aca
21/01/2008
El premi est? dotat amb 25.000 euros i l'obra haur? de ser in?dita
La novel?la guanyadora, que es donar? a con?ixer el Dia de les Esquadres, ser? publicada per l'editorial La Magrana
El secretari general d'Interior, Relacions Institucionals i Participaci?, Joan Boada, ha presentat avui la primera edici? del Premi "Crims de Tinta" de novel?la negra, d'intriga i polic?aca, que convoca el Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participaci?.Boada ha explicat que "el premi s'ha convocat en un ?mbit especial pels Mossos d'Esquadra, no nom?s perqu? finalitza el desplegament sin? perqu? enguany es commemoren els 25 anys de la llei de creaci? dels Mossos d'Esquadra i la convocat?ria d'aquest premi ?s el primer acte que farem al llarg d'aquest any".

Es tracta del primer premi literari en catal? de novel?la negra i un dels pocs que patrocina una instituci? p?blica responsable del serveis de policia.
El premi ha estat creat pel Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participaci?, amb la col?laboraci? de l'editorial La Magrana i el llibreter Paco Camarasa, en l'any en que finalitzar? el desplegament dels Mossos d'Esquadra a Catalunya i amb la intenci? de fomentar la creativitat liter?ria en llengua catalana en aquells g?neres que tracten de tem?tiques relacionades amb els ?mbits competencials de la conselleria, aprofundir en la integraci? social dels fets policials i apropar la cultura i la policia.Boada ha qualificat la tasca di?ria de la policia com a "dura, perillosa i de vegades ingrata" per? ha ressaltat que "la policia ?s el servei p?blic que garanteix el dret dels ciutadans".

En l'acte de presentaci? del premi, que s'ha celebrat a la sala d'instruccions policials de la comissaria de Ciutat Vella dels Mossos d'Esquadra, tamb? han intervingut el llibreter Paco Camarasa i el director general d'RBA Libros, Joaquim Palau, aquest ?ltim en representaci? de La Magrana, l'editorial que s'encarregar? de la publicaci? de la novel?la que resulti guanyadora en el certamen. Palau ha vaticinat que "aquest premi es convertir? en el premi de refer?ncia d'aquesta literatura en catal?".

El Premi "Crims de Tinta" ?s el primer concurs literari dedicat a la novel?la negra d'intriga i polic?aca escrita en catal? i est? adre?at a escriptors i escriptores de qualsevol nacionalitat, proced?ncia o lloc de resid?ncia. Dotat amb 25.000 euros, pret?n entroncar-se amb for?a dins la tradici? de g?nere de novel?la negre catalana, la de Rafael Tasis, Manuel de Pedrolo i Jaume Fuster.


Boada ha tingut paraules de record cap a Manuel Vazquez Montalban i ha recordat que "des d'aquest tipus de novel?la negra, d'intriga i polic?aca tamb? es pot fer cr?tica social".

Dins del grup editorial RBA Libros, que amb el seu segell de ficci? en castell? ha organitzat recentment el I Premio Internacional de Novela Negra, La Magrana ha acollit aquest premi perqu? vol apostar fort pel g?nere negre escrit en catal? i oferir aix? un relleu a una de les seves col?leccions cl?ssiques, La Negra, que als anys vuitanta va publicar t?tols d'escriptors catalans com Maria Ant?nia Oliver i Andreu Mart?n i autors estrangers com Boris Vian i Graham Greene.


Paco Camarasa ha explicat que "aquest premi recull la tradici? catalana de novel?la negra i ha subratllat que ?s poc habitual que sigui un cos de policia el que patrocini aquest premi".

A l'acte han assistit tamb? el director general de Policia, Rafael Olmos, i el comissari subdirector operatiu dels Mossos d'Esquadra, Josep Milan, entre d'altres comandaments. Els autors Andreu Martin, Raul Argem? i Teresa Solanas tamb? han estat presents.

El termini d'admissi? d'originals d'aquest nou premi ja est? obert i s'allargar? fins el 15 de mar? de 2008. El guanyador del primer premi "Crims de Tinta" es far? p?blic el proper 24 d'abril de 2008, Dia de les Esquadres.

Les bases del premi s?n les seg?ents:

1. R?gim jur?dic
El r?gim jur?dic aplicable ?s el que preveu el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text ref?s de la Llei de finances p?bliques de Catalunya i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. Objecte i finalitat
Aquest concurs t? com a objecte la concessi? d'un premi de 25.000 euros per a la novel?la guanyadora del concurs de novel?la negra d'intriga i polic?aca escrita en llengua catalana, original i in?dita.

3. Destinataris/?ries
El concurs de novel?la s'adre?a a escriptors/es de qualsevol nacionalitat, proced?ncia o lloc de resid?ncia.

4. Dotaci? econ?mica
El premi t? una dotaci? econ?mica de 25.000 euros, amb les retencions legals corresponents.
El premi s'atorga en concepte de remuneraci? per la cessi? i explotaci? dels drets mundials de l'obra guanyadora.
El Departament editar? i publicar? l'obra guardonada.

5. Llocs de presentaci? dels treballs
Les obres, s'han de presentar indicant "Premi Crims de Tinta" i es poden presentar a:

Registre del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participaci? (Diputaci?, 355, 08009 Barcelona);
A qualsevol de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat a Barcelona:
Barcelona: Via Laietana, 14, 08003 Barcelona
Girona: Gran Via Jaume I, 9, 17001 Girona
Lleida: Pg. Llu?s Companys, 1, 25003 Lleida
Tarragona: c. Sant Francesc, 3, 43071 Tarragona
Terres de l'Ebre: c. Montcada, 23, 43500 Tortosa
Catalunya Central: Via Laietana, 14, 08003 Barcelona
Alt Pirineu i Aran: ctra. C-13, km 90,2, 25630 Talarn
o per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de r?gim jur?dic de les administracions p?bliques i del procediment administratiu com?.
6. Documentaci? que s'ha de presentar
a) Declaraci? sobre si s'han obtingut altres premis, per la novel?la presentada al concurs.
b) L'obra tindr? una extensi? entre 150 i 300 DIN A-4, escrits per una cara, a doble espai amb lletra Times New Roman de cos 12, en format rtf, Windows 97, Windows 2000 o XP. Els originals s'hauran de presentar en tres exemplars degudament enquadernats, afegint-hi a m?s una c?pia de la novel?la en disquet o CD inform?tic.
Les obres poden estar firmades per l'autor amb pseud?nim.
c) Una plica apart i identificada amb el pseud?nim, si s'escau, i el t?tol de la novel?la, amb les seves dades biogr?fiques, n?mero de DNI o passaport, adre?a postal, tel?fons i adre?a electr?nica.
d) Una declaraci? jurada en la qual es manifesti que els drets de la novel?la s?n lliures a tot el m?n. Si l'autor/a pret?n que l'obra sigui divulgada sota pseud?nim, en el cas que li sigui atorgat el premi, ho haur? de fer constar expressament a la plica.

7. Termini d'admissi? d'originals
El termini d'admissi? d'originals ser? des de l'endem? de la publicaci? de les bases al DOGC fins al 15 de mar? de 2008, en qu? finalitzar? l'admissi? a les 14 hores.

8. Comissi? de selecci?
El jurat, nomenat per resoluci? del conseller, estar? integrat a m?s dels representants del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participaci?, per especialistes del g?nere seleccionats, i decidir? un premi ?nic i indivisible.
La composici? del jurat es far? p?blica el mateix dia en qu? es faci p?blic el nom del guanyador/a del premi.
La condici? de membre del jurat ?s incompatible amb la presentaci? d'una obra al premi.
El jurat elevar? la seva proposta, com a m?xim el dia 15 d'abril de 2008, al conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participaci? que formalitzar? la concessi? del premi mitjan?ant una resoluci?, amb data no superior al 20 d'abril de 2008, data en que es far? p?blic el veredicte. La concessi? del premi es pot declarar deserta si la qualitat de les obres no assoleix el nivell exigit pel jurat.
El jurat valorar? la qualitat liter?ria de l'obra.

9. Publicitat
El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participaci? lliurar? el premi en l'acte del Dia de les Esquadres i comptar? amb la pres?ncia del guanyador/a.
La Resoluci? del conseller s'exposar? en el tauler d'anuncis de la seu del Departament, al vest?bul de l'edifici situat al c. Diputaci?, 353-355 08009 Barcelona. At?s que el premi ?s superior a 3.000 euros es publicar? al DOGC.

10. Forma de pagament
El pagament del premi es far? en met?l?lic. 11. Drets i obligacions dels/de les participants
Els/les participants han de comunicar si obtenen algun premi per l'obra presentada al concurs i renunciar per escrit a participar-hi.
La inscripci? de l'obra presentada al premi en el Registre de la Propietat Intel?lectual i els efectes de la seva no inscripci? davant tercers, queda sota l'exclusiva responsabilitat de l'autor/a.
El Departament podr? fer una presentaci? al p?blic a Barcelona, Girona, Lleida, Manresa, la Seu d'Urgell, Tarragona i Tortosa, i publicar el llibre abans del 30 de juny de 2008.
El Departament es reserva el dret de negociar amb els autors participants no premiats la possible publicaci? de les seves obres, en un termini de seixanta dies a partir de l'anunci p?blic del jurat.
No es procedir? a la devoluci? dels originals presentats a concurs no premiats i, transcorreguts seixanta dies, seran destru?ts, quedant els organitzadors exempts de qualsevol responsabilitat sobre els originals esmentats.
El fet d'optar al premi implica l'acceptaci? d'aquestes bases i del veredicte del jurat per part dels autors participants. Totes les incid?ncies no previstes en aquestes bases seran resoltes pel jurat quan estigui constitu?t.

12. Revocaci?
El Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participaci? pot revocar, amb audi?ncia pr?via del/de la guanyador/a la concessi? del premi per l'incompliment d'aquestes bases i de les condicions que s'estableixen.
En els sup?sits de revocaci? o ren?ncia al premi, aquest es podr? donar, dins l'ordre establert, a la segona obra millor valorada pel jurat.
En el cas de ren?ncia o revocaci?, es resoldr?, atenent a la normativa vigent i a les circumst?ncies concurrents, si correspon o no la devoluci? total de la quantitat satisfeta.Comentarios